810 Kokomo Rd,

Haiku, HI 96708

(next to Maui Kombucha)